Шукати в цьому блозі

вівторок, 14 вересня 2021 р.

Інноваційні інструменти навчання фінансової грамотності та підприємництва в контексті Нової української школи

 

20-24 вересня 2021 року на базі Тернопільського ОКІППО відбудеться підвищення  кваліфікації педагогів за освітньою програмою «Інноваційні інструменти навчання фінансової грамотності та підприємництва в контексті Нової української школи» (30 год).

Режим роботи пн-пт: 12.10-16.30

Реєстрація за посиланням:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFVRBwfFmhHDPmumln3i4sO9pMJSoFzT2l2BenjWtSgdGvxg/viewform

середа, 18 серпня 2021 р.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів географія та економіка у закладах загальної середньої освіти Тернопільської області у 2021/2022 навчальному році

 

Методичні рекомендації щодо викладання

навчальних предметів географія та економіка

у закладах загальної середньої освіти

Тернопільської області у 2021/2022 навчальному році

 

Географія

Яка моя орієнтація в просторі?...


П.Д. Робертс

 

Впровадження Державного стандарту базової середньої освіти – це логічне продовження реформи «Нова українська школа у 5-9 класах.

Ціннісні засади, компетентнісна логіка стандарту та підходи до їхньої практичної реалізації в навчальній діяльності важливо розглянути перш, ніж приймати конкретні рішення на рівні нових модельних навчальних програм..

У Законі України «Про освіту» мету освіти визначено як всебічний розвиток людини ‑ особистості як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Серед завдань освіти майбутнього стоять завдання, які ґрунтується на духовних цінностях особистої гідності, справедливості, толерантності, чесності, довіри, патріотизму, турботи, рівності можливостей, свободи, гідності еколого-етичної та соціальної відповідальності, де важливу роль відіграє шкільний курс географії.

Організація освітнього процесу з географії в 2021/2022 навчального році враховуватиме прийняття Державного стандарту базової середньої освіти, який враховуватиме інформацію, яка отримана в межах дослідження PISA. (PISA-2018 (далі-Національний звіт) (режим доступу http://testportal.gov.ua/).

Один із напрямків підвищення рівня грамотності з природничо-наукових дисциплін і географії зокрема, в короткостроковій перспективі передбачає розгляд можливостей оновлення навчальних ресурсів закладів освіти, зокрема, зміст навчально-методичної складової шкільного предмету географія.

У 2021/2022 навчальному році учні 6-9 класів продовжать вивчати географію за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804, що розміщена на офіційному вебсайті МОН за покликанням:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

Учні 10-11 класів вивчатимуть географію на рівні стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень - 10 клас) та (35 годин, 1 год. на тиждень - 11 клас), на профільному рівні (175 годин, 5 год. на тиждень) за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН від 23.10.2017№1407.

(Режим       доступу:     (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv)

 (лист МОН від 01.07.2019 № 1/11-5966).

Зверніть увагу. Кількість годин на вивчення програмного матеріалу за темами курсів 6-9 класів та 10-11 як на рівні стандарту, так і профільному, є орієнтовною яку можна змінювати в межах визначеного навчального часу. Учитель може на власний розсуд змінити розподіл годин між темами і розділами, використати години резервного часу, з метою поглибленого вивчення окремих тем, проведення уроків узагальнення і систематизації знань після вивчення великих розділів і тем, проведення екскурсій, зустрічей, обговорення дискусійних питань, що виникли під час вивчення певних тем тощо.

У сучасних умовах організації освітнього процесу інструментом забезпечення успіху навчання географії має стати наскрізне застосування в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (мультимедійні презентації, інтерактивні дошки, електронні словники, довідники, енциклопедії та ін. засоби навчання, аудіо-, відео-техніка, Інтернет-ресурси і т.п.). Сучасний учитель обирає серед, описаних у методичній літературі технологій і методів, («перевернутий клас», «подієва освіта» «гейміфікація», «бріколаж», змішане навчання (blended learning гібридне)», система управління навчальним процесом (LMS), «хмарне» навчання», «скрайбінг», «кейс-метод» тощо), той, який органічно поєднається з особливостями змісту теми, що вивчається, індивідуальними особливостями учнів та їх підготовкою.

Також пропонуємо добірку географічних інтернет-ресурсів, які стануть у пригоді навчання географії: Seterra Online, World Map Quiz, Redigo, «Сім чудес України», Mapillary та ін.

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення:

1. Географіка. Географічний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/metodika_vikladannja_geografiji/35.

2. Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення географії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-geografi.

Цікавими для організації інтерактивної роботи педагогів із учнями з географії в онлайн режимі також є такі інтернет ресурси: Inspiration, Plickers, Kahoot!, H5P, Graasp тощо.

Зверніть увагу. Важливою залишається робота із комп’ютерними симуляціями та імітаційними параметризованими моделями. Наступна PISA буде «електронною», а не «паперовою». Тому, необхідно  готуватися до роботи з такими завданнями, використовуючи геосервіси (Wikimapia (wikimapia.org); Google Maps (maps.google.com); Google Earth (earth.google.com) та ін), що надають інструменти для роботи з географічними даними і також дозволяють користувачеві ознайомлюватися з різними країнами світу, шукати різні об’єкти на карті Землі, переглядати, коментувати, доповнювати світлинами.

Із метою забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та дистанційного навчання пропонується під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета географія,  концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання.

Зверніть увагу. Розподіл годин за розділами і темами у програмах курсів географії є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд.

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.

Виконання аналітичних завдань та досліджень, спрямованих на розвиток умінь і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації, розв’язання географічних, екологічних й соціально-економічних задач, здійснення порівняльного аналізу, що пропонуються під час виконання програмних практичних робіт, через які реалізується практична спрямованість курсу, стануть і надалі важливою формою і засобом перевірки та оцінювання результатів навчання, які є обов’язковими для всіх учнів класу.

Зверніть увагу. Обов’язковими для оцінювання у кожному семестрі є 2 практичні роботи на вибір учителя. Для учнів, старшої школи що вивчають географію на профільному рівні вчитель обов’язково оцінює 5 практичних робіт на вибір у кожному семестрі.

Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням обирає 1-2 дослідження (упродовж року) та виконує його індивідуально або в групі. Учитель оцінює таку роботу під час її захисту чи презентації.

Письмові роботи з географії у тому числі тематичні, що виконуються протягом семестру, після завершення вивчення теми, можуть виконуватися у різному форматі.

Зверніть увагу. Підсумкова (контрольна) робота, одна на рік готується вчителем (рекомендовано тестовий формат з картографічним завданням), виконується письмово і є обов’язковою.

Для запобігання перевантаження учнів, час проведення підсумкових (контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора освітнього закладу за погодженням із вчителем.

Зверніть увагу. В організації щоденного освітнього процесу потрібно застосовувати не тільки поточне, а і формувальне оцінювання (тобто оцінювання для навчання), яке передбачає надання учням підтримки, коригує засоби та методи навчання у випадку виявлення їх неефективності, визначає подальші цілі. Формувальне оцінювання, метою якого є відстеження особистісного розвитку учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку особистості. Серед шляхів формувального оцінювання вчитель може організувати самооцінювання та взаємооцінювання учнями успішності роботи.

Оцінюючи результати навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії, необхідно урізноманітнювати завдання, когнітивні рівні завдань корелюються вимогами до оцінювання рівня навчально-пізнавальної діяльності учня, які педагогам відомі.

Зверніть увагу. Рекомендовано також при формуванні завдань для визначення рівня навчальних досягнень використати досвід міжнародного дослідження PISA, які називають компетентнісно орієнтованими.

У процесі вивчення географії використовуються предметні навчально-методичні комплекси (НМК), що містять: підручник, посібник для вчителя, робочий і перевірочний зошит, практикуми, матеріали на цифрових носіях, атласи, контурні карти, дидактичні картки, календарі погоди тощо.

Закладам загальної середньої освіти пропонується працювати за підручниками, що за результатами конкурсного відбору отримали гриф «Рекомендовано для використання в закладах загальної середньої освіти» і надруковані за кошти державного бюджету.

Список навчальних програм, підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання в закладах загальної середньої освіти» включає необхідне для успішного навчання навчально-методичне забезпечення та розміщується на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/.

На цьому ж сайті у розділі «Електронна бібліотека», крім електронних версій підручників з географії (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/), розміщено науково-популярне видання серії «Шкільна бібліотека» «Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття» посібник для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т. Г., Лис Ю. В., Совенко В. В.) (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/).

Традиційно значну підтримку географам надають науково-методичний журнал «Географія та економіка у рідній школі» Міністерства освіти і науки України, журнал «Географія. Книжковий додаток» науково-популярний журнал з природничих дисциплін «Колосок», а також газета «Краєзнавство. Географія. Туризм», які відображають основні тенденції у географічній освіті.

видання серії «Шкільна бібліотека» видання серії «Шкільна бібліотека»


 

Економіка

 

Щоб створювати красиве,

потрібна міцна фінансова підтримка...

Сіріл Норкот Паркінсон

Умовно сучасна шкільна економічна освіта представлена двома компонентами.

Перший - це формування системних економічних знань, умінь в учнів, що ґрунтується на принципах фундаментальності, варіативності, гуманізації та гуманітаризації змісту освітнього процесу, здатності оперувати цими знаннями та застосовувати їх.

Другий компонент економічної освіти – це формування компетентності підприємливості та фінансової грамотності як важливих якостей, необхідних для ефективного виконання економічних завдань, впродовж навчання та в подальшій самореалізації у самостійному житті.

Перший компонент у значні мірі забезпечується вивченням економіки на профільному рівні, другий фінансовою грамотністю ‑ вибірково-обов’язковим предметом, що може вивчатись у закладі освіти (наказ МОН від 28.11.2019 № 1493 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня») (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya) та курсами за вибором у початковій та базовій школі. Перший і другий компоненти підтримуються спеціальними курсами, перелік яких подано на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/.

 

Учні 10-11 класів у 2020/2021 навчальному році продовжать вивчення економіки на профільному рівні (105 годин, 3 годин на тиждень) за навчальною програмою, що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному вебсайті МОН. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv


Процес навчальної діяльності шкільного предмета економіка  проходить на позитивному емоційному тлі, що забезпечує підвищення ефективності співробітництва вчителя і учня та  відповідають умовам педагогічного середовища школи із сталими гуманістично-демократичиими засадами.

Однією з педагогічних умов формування економічної компетентності є використання інноваційних методів навчання, серед яких особливе місце належить інтерактивним. Цікавими для організації інтерактивної роботи педагогів із учнями на уроках  економіки в  сучасних умовах цифровізації освіти є такі інтернет ресурси: Inspiration, Plickers, Kahoot, H5PGraasp.

У сучасних реаліях із метою забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та дистанційного навчання пропонується під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета економіка,  концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання.

Зверніть увагу. Розподіл годин за розділами і темами у програмах курсах економіки є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд.

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.

Зверніть увагу. Практичні роботи є особливою формою, способом і засобом перевірки та оцінювання результатів навчання. За змістовою тематикою у 10 класі учням пропонується виконання 5, а в 11 класі 8 практичних робіт. Обов’язковими для оцінювання є 2 практичні роботи за семестр.

 

Письмові роботи з економіки, у тому числі тематичні, що виконуються протягом семестру, після завершення вивчення теми, можуть виконуватися у різному форматі.

 

Зверніть увагу. Підсумкова робота, одна на рік готується вчителем (рекомендовано письмову роботу у тестовому форматі завдань та економічні задачі), виконується письмово і є обов’язковою.

Також у 2021/2022 навчальному році учні 10 класу і надалі  зможуть вивчати економічні питання за інтегрованою навчальною програмою «Громадянська освіта» (Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту), що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному вебсайті МОН. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.


Фінансова грамотність

 

У    2021/2022 навчальному році фінансова грамотність – як вибірково-обов’язковий предмет (наказ МОН від 28.11.2019 № 1493) вивчатиметься у 10, 11 класах за новими навчальними програмами «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» (35 год., 1 година на тиждень) та (105 год., 3 години на тиждень) для 10, (11) класів закладів загальної середньої освіти (за ред. Смовженко Т. С.) (листи МОН від 28.05.2019 № 1/11- 4995 та від 28.05.2019 № 1/11- 4962), а також за новим підручником «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» для 10, (11) класів закладів загальної середньої освіти (за ред. Смовженко Т. С.) (лист МОН від 28.05.2019 № 1/11- 4963). Актуальними залишаються також оновлені курси за вибором «Фінансова грамотність» у початковій та основній школі:Курс за вибором «Фінансова грамотність» у початковій школі впроваджується за програмами авт. Криховець-Хом’як Л. Я, Чарторинської Л. І.,  Рябової О. Б. за загальною редакцією доктора економічних наук, проф. Т. С. Смовженко: «Фінансова абетка» для  2 класу; «Фінансова арифметика» для 3 класу; «Фінансова поведінка» для 4 класу закладів загальної середньої освіти.

Учні 5-9 класів мають можливість вивчати фінансову грамотність, як варіативний курс за програмами: «Родинні фінанси» для 5 класу. «Фінансово-грамотний споживач» для 6 класу, «Фінансова культура» для 7 класу, «Прикладні фінанси» для 8 класу, «Економіка & фінанси» для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Довгань А. І., Часнікова О. В., та інш за заг. ред. Смовженко Т. С.).

Зверніть увагу. Програми мають повну навчально-методичну підтримку: посібники для вчителя та робочі зошити для учнів, електронні версії яких розміщено на сайті Інституту модернізації змісту освіти (imzo.gov.ua) у розділі «Інноваційна діяльність та освітні проекти», за посиланням: https //imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu/.

 

Із метою формування екологічно відповідального споживача як складової культури сталого споживання, та наміром відповідального ставлення дітей до здоров’я і довкілля, науковим та методичним складом Тернопільського ОКІППО запропоновано курс за вибором «Екоспоживач» 5, 6 клас (Гриф: «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», лист Інституту модернізації змісту освіти від 27.06.2018 № 22.1/12 – Р – 438). (авт. Вітенко І.М., Криховець-Хом’як Л.Я., Чарторинська Л.І. // Географія та економіка в рідній школі. – 2019. № 9. (211). С. 14-17).

Пропоновані курси за вибором можуть викладатися за рахунок варіативного компоненту змісту освіти для забезпечення пізнавальних і освітніх потреб школярів, використовуватися незалежно від обраного профілю навчання в старшій школі й стати актуальними для учнів основної школи.

Зверніть увагу. Під час роботи за зазначеними вище навчальними програмами вчитель має право коригувати кількість годин залежно від можливостей навчального закладу.

На сайті у розділі «Електронна бібліотека», крім електронних версій підручників з економіки (режим доступу:https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv, розміщено науково-популярне видання серії «Шкільна бібліотека» «Основи споживчих знань. Споживча етика» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Овчарук О. В., Пужайчереда Л. М.) (режим доступу: lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-spozhivcha-etika-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-ovcharuk-o-v-puzhaychereda-l-m) та «Основи споживчих знань. Обираємо культуру здорового споживання» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-obiramo-kulturu-zdorovogo-spoysivannya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti)

Також допомогу для підвищення свого фахового рівня та в підготовці до уроків з економіки та фінансової грамотності педагогам надають науково-методичний журнал «Географія та економіка в рідній школі» Міністерства освіти і науки України та науково-методичний журнал «Економіка в школах України», Інтернет-ресурси («Портал споживача» – www.consumerinfo.org.ua, «Державна служба статистики України» – www.ukrstat.gov.ua, «Національний банк України» – www.bank.gov.ua).

понеділок, 17 травня 2021 р.

Запрошуємо підтримати учнівські проєкти «КУПУЙ НАШЕ - КУПУЙ УКРАЇНСЬКЕ»

 

ДО УВАГИ ПЕДАГОГІВ ТА УЧНІВ!


Захід відбудеться 19 травня 2021 року, об 11.00 год на платформі сервісу Google Meet.

Фестиваль проводиться Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з кафедрою підприємництва і торгівлі Західноукраїнського національного класичного університету.

 

Попередня реєстрація учасників за покликанням:

http://surl.li/txcx

 

Покликання для приєднання до онлайн-заходу:

http://meet.google.com/orf-nzsn-pzv

вівторок, 11 травня 2021 р.

онлайн-фестиваль учнівських проєктів «КУПУЙ НАШЕ - КУПУЙ УКРАЇНСЬКЕ»

 


На виконання листа Тернопільської обласної державної адміністрації від 23.05.2019 №05-2818/26 «Щодо Експортної стратегії України» у 2019-2020, із метою поширення інформації серед молоді про ефективне виробниче підприємництво Тернопільської області й популяризації якісної вітчизняної продукції, інформуємо, що 19 травня 2021 року, відповідно до плану роботи Тернопільського ОКІППО, відбудеться онлайн-фестиваль учнівських проєктів «Купуй наше  ‑ купуй українське».

Фестиваль проводиться Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з кафедрою підприємництва і торгівлі Західноукраїнського національного класичного університету.

Завданням фестивалю є: сприяння розвитку учнівської проєктної діяльності, досвіду громадянських дій спрямованих на формування в молоді активної життєвої позиції, виховання в учнів любові до рідного краю; пошук нових форм і методів формування в учнів навичок лідерства та підприємництва через популяризацію інформації про ефективне виробниче підприємництво у місцевих громадах Тернопільської області.

На першому етапі підготовки участі у фестивалі учні, під керівництвом педагога, збирають та систематизують інформацію про успішні практики підприємництва на рівні своєї ОТГ та в обов’язковій формі, по кожному підприємству окремо, заповнюють онлайн-анкету «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА» (покликання: https://forms.gle/Mx1vUYQRT8Wzwoij8).

На другому етапі роботи учні готують виступ-презентацію проєкту (слайд-шоу, відеоролик, постер тощо) та у довільній формі презентують свої результати діяльності на фестивалі (регламент виступу-презентації учнівських команд на фестивалі до 5-ти хв.)

Захід відбуватиметься онлайн на платформі сервісу Google Meet. Обов’язкова попередня реєстрація учасників за покликанням:

https://forms.gle/uG289EB1YP2aDn2a6

До початку роботи, на електронні адреси, вказані учасниками під час реєстрації, буде надіслано покликання для приєднання до онлайн-заходу.

Початок роботи об 11 год 00 хв.

Просимо сприяти участі у заході вчителів географії та економіки та учнів закладів загальної середньої освіти області.

середа, 31 березня 2021 р.

про курс «Підприємництво для школярів»

 


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 22.03.2021 №1/9-157 та листа Управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації від 23.03.2021 № 03-18/1070-99 «Щодо поширення інформації про курс «Підприємництво для школярів» інформуємо про можливість для учнів закладів загальної середньої освіти пройти курс «Підприємництво для школярів», розроблений Міністерством цифрової трансформації України в партнерстві з компанією «Київстар» і студією онлайн-освіти EdEra.

Освітній серіал «Підприємництво для школярів» складається з 6 модулів і 36 серій. Викладені матеріали допоможуть учням усвідомити переваги ведення підприємницької діяльності та сформувати риси й позиції, потрібні людині для успішної самореалізації в сучасному світі.

Посилання на доступні модулі:

1.https://cutt.ly/oxkWK4j

2. https://cutt.ly/YxkW6AJ

3. https://cutt.ly/axkEonR

4.https://cutt.ly/gxkEjiU

5.https://cutt.ly/1xkEbNQ

четвер, 18 березня 2021 р.

КОНЦЕПТ ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ НАВЧАННЯ: СТИХІЇ СВОБОДИ В ПРИРОДІ, МИСТЕЦТВІ ТА ПСИХОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

 Цінність «свобода» – це право кожної людини на самореалізацію своїх бажань, намірів, ідей – право на те, щоб інші не створювали перешкоди для розвитку особистості. Свобода передбачає волю людини як рушійний фактор її професійної та життєвої траєкторії.

17 березня 2021 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено вебпрактикум для вчителів географії, вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво» та музичних керівників закладів дошкільної освіти на тему «Концепт цінностей через інноваційні інструменти навчання: стихії свободи в природі, мистецтві та психології людини».

Учасники вебпрактикуму ознайомились із наступними питаннями: «Концепти цінностей в сучасних умовах освітнього процесу: інноваційні інструменти навчання» (Лілія Криховець-Хом’як, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО), «Розмаїття образів природних стихій та їх впливу на стан людини в творах музичного та образотворчого мистецтва» (Наталія Саранчук, методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО), «Свобода душі через образи в українській вишивці» (Галина Жук, спеціаліст з культурології, мисткиня), «Тандем «людські емоції та природні стихії»: закони взаємодії» (Наталія Бачинська, методист відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти Тернопільського ОКІППО).

Вебпрактикум завершився обговоренням ціннісних аспектів через інноваційні інструменти навчання, де вчителі географії, учителі інтегрованого курсу «Мистецтво» та музичні керівники закладів дошкільної освіти, учасники вебпрактикуму обґрунтували необхідність розвитку гармонійно розвиненої особистості в процесі формування ціннісних орієнтацій, з використанням інноваційних інструментів навчання в сучасних умовах освітнього процесу.

За підсумками проведення вебпрактикуму «Концепт цінностей через інноваційні інструменти навчання: стихії свободи в природі, мистецтві та психології людини», вважаємо за доцільне внести пропозиції у практику роботи педагогів.

1.      Підвищувати власний рівень психолого-педагогічної, загальнокультурної та фахової підготовки з питань викладання географії, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво».

2       Впроваджувати у практику сучасні підходи та інструменти формування ціннісних орієнтирів в освітній процес.

3. Використовувати на уроках географії, музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» матеріали, запропоновані в ході практикуму, зокрема мистецькі твори: фільм «Очікуючи вантаж на рейді Фучжоу біля пагоди» (режисер Михайло Іллєнко); твори образотворчого мистецтва: Ян Брейгель Старший «Алегорія повітря», Ян Брейгель Молодший «Алегорія повітря і вогню», Іван Айвазовський «Етюд: повітря над морем», Рене Магріт «Голос вітру»; балет «Сильфіда» Хермана Левенсхольда та ін.

 


 

понеділок, 15 березня 2021 р.

«ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА: ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ»

 

заняття школи професійного становлення

молодого вчителя географії

«ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА:

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ»

 

03 березня 2021 року, на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти відбулося заняття школи професійного становлення молодого вчителя географії «Педагогіка співробітництва: діяльнісний підхід у навчанні».

Захід відбувся онлайн-форматі з використанням платформи сервісу Google Meet. Коло зустрічі організувала методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО Л.Я. Криховець-Хом’як.

І.М. Вітенко, заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Тернопільського ОКІППО, кандидат географічних наук, розпочав захід з огляду сучасних вимог до уроку географії, у своєму виступі, звернув увагу на планування і методику підготовки до уроку.

Завідувач сектору роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Д.С. Яценко детально зупинилася на темі: «Спостереження за навчальним заняттям, як елемент оцінювання педагогічної діяльності при здійсненні інституційного аудиту у закладах загальної середньої освіти».

Про аспекти створення належного психологічного клімату в учнівському колективі та здійснення індивідуального і диференційованого підходу на уроках географії, зазначила у виступі доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського ОКІППО, кандидат психологічних наук                О.Я. Жизномірська.

Про творчість, як спосіб позитивної мотивації навчання учнів та про нестандартні форми роботи з учнями і батьками, на основі прикладного матеріалу, захопливо вела розмову з учасниками заходу вчитель географії та економіки Бучацького ліцею Н.М. Тітаренко

Методист відділу освітнього адміністрування О.С. Куриш зупинилася на цікавій темі «МЕДІАХАБ як простір взаємодії усіх учасників освітнього процесу».

Учасники заходу разом із методистом відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО. Криховець-Хом’як Л.Я обговорили також практику оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду.

Захід завершився обміном думок щодо напрямів подальшої співпраці.