Шукати в цьому блозі

середа, 28 серпня 2019 р.

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів географія і економіка у закладах загальної середньої освіти Тернопільської області у 2019/2020 навчальному році
Географія
Географічна освіта необхідна для розвитку відповідальних
 та активних громадян сьогодення і майбутнього світу
(Міжнародна хартія з географічної освіти (1995 p.)
Географія — мова землі, яка розповідає нам про свої природні багатства, історію та культуру народів.
Середовище, в якому живе людина, це не тільки дім, робота, транспорт тощо. Говорять, для знищення душі народу необхідно зруйнувати його культурне середовище. Це не тільки школи, мова, імена, але й географічні назви.
Не варто забувати, що першою ознакою географічного об'єкту є його назва. Такі назви в минулому ніколи не давалися випадково. Вони дуже влучно відображали особливості природи тієї чи іншої місцевості, її природних багатств, а також економічні, культурні, побутові умови життя людей. Відомо, що топонімічний код географічних об’єктів пунктів землі тісно пов'язаний з генокодом народу, націй.
У чому сутність того чи іншого утворення і чому воно сформувалося саме у цьому місці та як воно вписується у цілісність наступного масштабного рівня ...? Саме на ці питання дає відповідь географія, як наука, не втрачаючи своєї актуальності в сучасних умовах.
У 2019/2020 навчальному році учні 6-9 класів продовжать вивчення географію за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804, що розміщена на офіційному веб-сайті МОН:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436).
Учні 10 класу вивчатимуть географію курсу «Географія: регіони та країни» рівень стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень) та профільний рівень (175 годин, 5 годин на тиждень) за новими навчальними програмами, затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407. (Режим доступу: (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv), використовуючи методичні рекомендації, розроблені МОН України спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 03.07.2018 № 1/9-415), посилання на офіційний веб-сайт МОН:
Учні 11 класу вивчають курс «Географічний простір Землі» рівень стандарту (35 годин, 1 год. на тиждень) та профільний рівень  (175 годин,                        5 год. на тиждень) за програмою, затвердженою наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407.
Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному веб-сайті МОН України: (Режим доступу: (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv).
Змістом Пояснювальної записки до навчальних програм визначено компетентністний потенціал предмета, мету і основні завдання курсу географії.
Опрацювання програмового змісту географії ґрунтується на частково-пошуковому методі навчання, який спрямований на розв’язання основних завдань предмета, пов’язаних із формуванням способів навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Важливе місце у реалізації курсу відводиться творчим завданням, які передбачають застосування знань у незнайомій ситуації (включають вправи з елементами пошукової й дослідницької діяльності, з елементами творчості).
Широко мають застосовуватися завдання, спрямовані на формування навиків самостійної роботи учнів з інформацією, засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до природи.
У сучасних умовах в основу навчання покладено діяльнісний підхід, який покликаний змістити акценти в освіті на активну діяльність. Тому у навчанні даного курсу перевага надається практичним роботам, спостереженням в природі, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, а також практичній діяльності.
Зверніть увагу. Усі передбачені програмами практичні роботи у 6-11 класах виконуються учнями в класі під керівництвом вчителя або за наданим зразком з використанням інструктивних карток пам’яток, індивідуально, у парі або групі. Закріплення і вдосконалення вмінь може проходити не тільки в класі, але і у формі домашнього завдання, результати якого обговорюються в класі. За виконання навчальних і тренувальних робіт можна виставляти оцінки вибірково з урахуванням виконаного обсягу і якості роботи.
Підсумкові практичні роботи у 6-11 класах виконують контролюючу функцію, вони виконуються учнями в класі самостійно і обов’язково оцінюються вчителем (4 з кожного курсу навчання, зокрема, 2 у І семестрі та відповідно 2 у ІІ семестрі за вибором учителя). Доцільно на міських, районних, міжшкільних методичних об’єднаннях вчителів визначати перелік підсумкових практичних робіт з географії.
До більшості розділів курсу запропоновано орієнтовні теми творчого характеру для проведення досліджень. Теми досліджень в усіх курсах можуть бути змінені учителем в рамках відповідної теми. Дослідження, завдання творчого характеру виконуються за бажанням учня в позаурочний час і можуть оцінюватися вибірково. Їх рекомендовано виконувати у вигляді презентацій, коротких творів (есе), міні-проектів тощо до виконання яких можна залучати й членів родини учня.
Зверніть увагу. Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1-2 дослідження (впродовж року) та виконує його індивідуально або у групі. Результати дослідження презентуються й оцінюються вчителем.
Зверніть увагу. У 6-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.
У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів.
Відповідно до «Орієнтовних вимог до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін (лист МОН України №1/9 – 529 від 27.12.2000 р.) основними видами письмових робіт з географії є:
-       розв’язування задач і вправ з географії;
-       оформлення результатів виконання практичних робіт (відповідно до навчальних програм);
-       складання таблиць, схем, написання рефератів тощо;
-       записи результатів спостережень за природними явищами, що здійснюються у процесі вивчення географії;
-       самостійні роботи;
-       контрольні роботи (як мінімум одна письмова контрольна робота на семестр є обов’язковою).
Для запобігання перевантаження учнів, під час проведення контрольних робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора освітнього закладу за погодженням із вчителем. Під час планування контрольних робіт необхідно передбачити їх рівномірний розподіл упродовж усього семестру, не допускаючи накопичення письмових контрольних робіт наприкінці семестру та навчального року.
До виправлення помилок у письмових роботах вчителі можуть підходити диференційовано, враховуючи вікові особливості учнів та рівень сформованості відповідного уміння у конкретного учня/учениці: виправляти помилки власноруч; підкреслювати слово/вираз тощо з помилкою; підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення її учнем/ученицею; позначати рядок, в якому є помилка, на полях з метою самостійного пошуку та виправлення помилки учнями.
Однією з доступних форм роботи з школярами є екскурсія в природу з краєзнавства, у ході якої учні знайомляться з географічними об’єктами в межах свого району, села, міста.
Організовуючи урок-екскурсію потрібно пам’ятати, що такі уроки мають іншу структуру і потребують певних завдань для кожного етапу уроку. Перед проведенням екскурсії потрібно скласти список і підготувати необхідне обладнання (блокнот, олівці, ручки, пакетики для збору природного матеріалу, гербарні папки, сачки, біноклі, лупи, гномон, компас, термометр, мірна стрічка, снігомірна лінійка (рейка), картки-визначники тощо); продумати місце, час проведення екскурсії, розробити маршрут, підготовити інструктаж. Під час вступної бесіди окреслюють тему, мету екскурсії, актуалізують набутий досвід з теми. Самостійна робота учнів під час екскурсії супроводжується коментарями вчителя. Важливим етапом уроку-екскурсії є звітування дітей про виконану роботу, демонстрація зібраного матеріалу. За необхідності вчитель (або учень) може виступити з додатковими повідомленнями. Завершується екскурсія заключною бесідою та підведенням підсумків.
Із метою забезпечення пізнавальної і творчої активності учнів в освітньому процесі продовжуємо ширше використовувати сучасні хмарні технології. Для побудови хмарної інфраструктури можна скористатися сервісами Google, DropBox, Box.net, Copy.com, OneDrive та іншими.
Зверніть увагу. Розподіл годин за розділами і темами у програмах курсів географії є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд, з метою більш глибокого вивчення або повторення певного навчального матеріалу та з урахуванням здібностей та навчальних можливостей учнів конкретного класу.
У процесі вивчення географії використовуються предметні навчально-методичні комплекси (НМК), що містять: підручник, посібник для вчителя, робочий і перевірочний зошит, практикуми, матеріали на цифрових носіях, атласи, контурні карти, дидактичні картки, календарі погоди тощо.
Зверніть увагу. Закладам загальної середньої освіти пропонується працювати за підручниками, що за результатами конкурсного відбору отримали гриф «Рекомендовано для використання в закладах загальної середньої освіти» і надруковані за кошти державного бюджету
Зверніть увагу. Серед навчальних програм курсів за вибором залишаються актуальними краєзнавчі курси. Зокрема, курс «Рідний край» є логічним доповненням знань учнів з курсу географії у 8-9-х класах. (Лист МОН від 10.08.2016 № 1:11 - 10921).
Перелік навчальних програм та посібників, які можуть бути використані при вивчені географії, постійно оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (www.imzo.gov.ua).
Традиційно значну підтримку географам надають науково-методичний журнал «Географія та економіка у рідній школі» Міністерства освіти і науки України, журнал «Географія. Книжковий додаток» науково-популярний журнал з природничих дисциплін «Колосок», а також газета «Краєзнавство. Географія. Туризм», що відображають виклики та тенденції у географічній освіті. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення:
1.     Географіка. Географічний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/metodika_vikladannja_geografiji/35.
2.     Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.
3.     Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення географії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-geografi.
4.     Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у закладах загальної середньої освіти з навчанням українською мовою у 2019/20 навчальному році [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки, 2017. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
Економіка
Справжня особиста свобода неможлива
без економічної безпеки і незалежності.
Голодні та безробітні люди
— це кадри для диктатури.
Франклін Рузвельт

В умовах компетентнісного підходу акцентується увага на результаті навчання засобами предметів економічного спрямування, пов’язаного з формуванням підприємливості та фінансової грамотності.
Із 2018 року учні 10/11 класів вивчають економіку лише на профільному рівні (105 годин, 3 годин на тиждень) за новою навчальною програмою, що затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407   (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html).
Змістом Пояснювальної записки до навчальної програми визначено компетентністний потенціал предмета, мету і основні завдання курсу економіки у старшій школі.
Параметрами, що визначать кінцевий результат освітньої діяльності учня стануть самооцінка, самореалізація, розуміння своєї значущості й відповідальності за результати власної діяльності. Тому головним критерієм успішної діяльності  вчителя на шляху реалізації освітніх завдань з економіки є  формування такої особистості випускника, який створює собі роботу, а не шукає її, має здатність створювати власні світи і гармонійно себе в них почувати. І вчитель повинен знайти найефективніші способи формування такої особистісної ціннісної структури індивіда, яка виступає найважливішим чинником процесу соціалізації, за допомогою якого людина стає повноправним членом суспільства у всій повноті соціальних взаємин.
Підсилить економічну компетентність використання і реалізація завдань курсів за вибором, перелік яких розміщено на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKcmo1Rm84dkh0NWc/view,.
Зверніть увагу. «Список навчальних програм, підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання в закладах загальної середньої освіти» (далі-Перелік) включає додаткове навчально-методичне забезпечення, серед яких  провідним залишається оновлений курс «Фінансова грамотність»                               (35 годин та 105 годин) для учнів 10 (11) класів закладів загальної середньої освіти (авт.  Смовженко Т. С., Кузнєцова А. Я.).
Актуальними залишаються також курс за вибором «Фінансова грамотність» у початковій та основній школі.
Зверніть увагу. Програми мають повну навчально-методичну підтримку: посібники для вчителя та робочі зошити для учнів, електронні версії яких розміщено на сайті Інституту модернізації змісту освіти (imzo.gov.ua) у розділі «Інноваційна діяльність та освітні проекти», за посиланням: https://imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist.
 Продовжено впровадження в освітній процес курсу за вибором «Основи споживчих знань» та програм, що реалізуються в рамках проекту «Здоров’я дитини — здорове харчування» (авт. програм «Здоров’я дитини —  здорове харчування» для учнів 3–4 та 5–7 класів А. І. Довгань, О. В. Овчарук, Л. М. Пужайчереда), програма курсу за вибором «Основи енергопостачання та енергоспоживання» (авт. Сафіуліна К. Р.) та програма факультативного курсу «Абетка з основ житлово-комунального управління» (авт. Сафіуліна К. Р. та інш.), що цілеспрямовано реалізують наскрізні змістові лінії.
Також, з метою формування екологічно відповідального споживача як складової культури сталого споживання, та з метою відповідального ставлення дітей до здоров’я і довкілля, науковим та методичним складом Тернопільського ОКІППО запропоновано курс за вибором «Екоспоживач» 5, 6 клас (Гриф: «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», лист Інституту модернізації змісту освіти від 27.06.2018 № 22.1/12 – Р – 438).
Автори програми: Вітенко І.М.– заступник директора з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва кандидат географічних наук Тернопільського ОКІППО, Криховець-Хом’як Л.Я., – методист Тернопільського ОКІППО, Чарторинська Л.І.– учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Зборова.
Курс «Екоспоживач» розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №  462) та відповідно до положень оновленої «Концепції Нової української школи» (2017).
Зверніть увагу. Під час роботи за зазначеними вище навчальними програмами вчитель має право коригувати кількість годин залежно від можливостей навчального закладу.
Пропоновані курси за вибором можуть викладатися за рахунок варіативного компоненту змісту освіти для забезпечення пізнавальних і освітніх потреб школярів, використовуватися незалежно від обраного профілю навчання в старшій школі й стати актуальними для учнів основної школи.
У 2019/2020 навчальному році за підтримки Міністерства освіти і науки України організовуються і поводяться:
-       черговий Всеукраїнський турнір юних економістів, питання якого друкуються в періодичних виданнях
-       Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність», умови проведення розміщені на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
        Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та в підготовці до уроків з економіки вчителям надають науково-методичний журнал «Географія та економіка в рідній школі» Міністерства освіти і науки України та науково-методичний журнал «Економіка в школах України», Інтернет-ресурси (наприклад, «Портал споживача» –www.consumerinfo.org.ua, «Державна служба статистики України» – www.ukrstat.gov.ua, «Національний банк України» – www.bank.gov.ua), авторські творчі майстерні учителів.


Немає коментарів:

Дописати коментар