Шукати в цьому блозі

вівторок, 15 серпня 2023 р.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів географія та економіка у закладах загальної середньої освіти Тернопільської області у 2023/2024 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів географія та економіка у закладах загальної середньої освіти Тернопільської області у 2023/2024 навчальному році Географія Яка моя орієнтація в просторі?... П.Д. Робертс Географічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу. (Міжнародна хартія з географічної освіти,1995 p.) У передмові до модельної програми з географії зазначено, що сучасна географічна освіта має викликати в учнів цікавість і захоплення світом та людьми. Такі почуття мають залишилися з ними на все життя. Навчання має надати учням знання про різноманітні місця, людей, ресурси, природне і людське середовище, а також глибоке розуміння основних фізичних і суспільних процесів на Землі. Географічні компетентності забезпечують формування в учнів просторової уяви та мислення, пояснюють, як природні та суспільні об’єкти, явища і процеси на Землі в різних масштабах формуються, взаємопов’язані та змінюються з часом. Амброз Бірс писав: «Бог використовує війни, щоб давати вчити географію людям». 2023/2024 навчальний рік продовження реалізації Державного стандарту базової середньої освіти в умовах викликів та освітніх розривів воєнного часу. Ціннісні засади, компетентнісна логіка стандарту та підходи до їхньої практичної реалізації в навчальній діяльності лежать в основі нових модельних навчальних програм з географії. Зокрема, вивчення географії у 6 класі в 2023-2024 навчальному році відбуватиметься за двома модельними навчальними програмами, які самостійно обирає вчитель. У таблиці подано зміст та порівняльний розподіл послідовності досягнення очікуваних результатів учнів, відповідно до обраної програми. Модельна навчальна програма «Географія. 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Запотоцький С.П., Карпюк Г.І., Гладковський Р.В., Довгань А.І., Совенко В.В., Даценко Л.М., Назаренко Т.Г., Гільберг Т.Г., Савчук І.Г., Нікитчук А.В., Яценко В.С., Довгань Г.Д., Грома В.Д., Горовий О.В.) Модельна навчальна програма «Географія. 6-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р., Гільберг Т. Г., Даценко Л. М.) Провідним методичним принципом вивчення курсу географія має стати формування практичних навичок використання географічної інформації, що реалізується в логіці системно-діяльнісного підходу в освіті, який передбачає: високу мотивацію до вивчення географії; формування готовності учнів до саморозвитку та освіти впродовж життя; активну навчально-пізнавальну діяльність учнів; побудову освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних, вікових, психологічних, фізіологічних особливостей та здоров’я учнів. У процесі вивчення географії передбачено чотири форми організації навчання: колективна, групова, робота в парах та індивідуальна. Форма навчання вибирається залежно від цілей уроку. Побудова уроку, на засадах компетентнісного (діяльнісного) підходів, передбачає, що 75 % часу учні працюють самостійно (діяльнісний етап), 10 % часу вчитель використовує на організацію такої самостійної роботи, і 15% часу рефлексійно-оцінювальний етап. Значну увагу в процесі навчання доцільно приділити роботі з картою, мета якої – навчити учнів розуміти та читати її. Читати карту – це означає вміти за поєднанням умовних знаків робити висновки про географічні особливості територій, «бачити місцевість так, якою вона є насправді», вміти вивчати і розуміти за допомогою карти розміщення, стан та взаємозв’язок різних явищ природи та людського суспільства. знати карту – значить уявляти взаємне розташування, форму та назви певних географічних об’єктів. У 6-му класі практичні роботи спрямовані на реалізацію практико-орієнтованого навчання. Вчитель має право визначати кількість практичних робіть, їх тематику, вид практичної роботи (навчальна, тренувальна, підсумкова), час і місце проведення, враховуючи матеріально-технічну базу закладу освіти, рівень підготовки учнів, навчально-методичне забезпечення тощо. Ці роботи виконуються на уроці під контролем учителя або у вигляді домашнього завдання, результати якого відстежує вчитель. Підсумкові роботи виконуються самостійно. Їхні завдання розраховані на застосування засвоєних знань і вмінь в умовах, подібних до навчальних і тренувальних робіт. Кожна практична робота може містити різну кількість завдань, які відрізняються рівнем складності. Плануючи практичну роботу у 6 класі, доцільно для вивчення обирати географічні об’єкти своєї місцевості. Зверніть увагу. Особливість проведення практичних робіт у 6-му класі у тому, що деякі з них виконуються, зазвичай, протягом кількох уроків. Модельні програми пропонують організацію і проведення проєктної діяльності, що передбачають самостійну/ під керівництвом учителя дослідницьку діяльність учнів. При виборі теми для проєкту слід вибирати конкретну проблему, яка знайома учням, або носить регіональних характер, спонукає учнів до пошуку та використання додаткової літератури. Проєкт може бути представлений у формі презентації, ілюстрації, фотографії, відеоматеріалів, альбомів, інсценування тощо. Проєкт учні можуть виконати індивідуально, у парах і групах. Для оцінки рівня результатів навчання учнів після теми/розділу проводяться діагностичні роботи (ДР), які можуть відрізнятися за змістом та цілями. Діагностичні роботи можуть бути використані як інструменти для диференційованого навчання та оптимізації освітнього процесу. Зверніть увагу. Виконання домашніх завдань учнями 6-х класів має займати не більше 1,5 години У період канікул, після підсумкового оцінювання домашні завдання не задаються. Доцільно домашні завдання пропонувати учням на вибір учнів. Типологія завдань для домашніх завдань з географії: - вправи на інформаційні знання: пояснення/визначення конкретних понять; характеристика явищ, процесів (виявлення та формулювання причин, наслідків); формулювання подібностей та відмінностей; аргументований вираз, думки про подію / явище /географічний процес; - вправи щодо застосування різноманітної інформації: заповнення контурних карт; пояснення/інтерпретація тематичних карт, діаграм, статистики, схем, кліматограм, графіків тощо; поповнення тематичних карток, схем, таблиць; навчання на основі відвідування спеціалізованих установ; - вправи на синтез різної інформації: аргументований текст; есе; навчальні проєкти. Доцільність та обсяг домашніх завдань варто визначати індивідуально, зважаючи на психоемоційний стан учнів. Обов’язкові результати навчання описуються у Державному стандарті (Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів у природничій освітній галузі Додаток 10 до Державного стандарту ст.225) через конкретні результати та відповідні орієнтири для оцінювання і мають бути досягнуті протягом двох років опанування навчального предмета чи інтегрованого курсу освітньої галузі. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, відповідно до законодавства, є формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. Заклади освіти мають право на свободу вибору форм, змісту та способів оцінювання. Формувальне (поточне формувальне) оцінювання може здійснюватися у формі оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо). Під навчальної діяльності учнів тощо). Під час формувального оцінювання важливо формувати в учнів 6 класу вміння здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання. Тематичне оцінювання може здійснюватися на основі поточного оцінювання із урахуванням проведеної для оцінювання проміжних результатів навчання діагностичної (контрольної) роботи. Під час виставлення оцінки за тему результати перевірки робочих зошитів, як правило, не враховуються. У 2023/2024 навчальному році учні 7–9 класів продовжать вивчати географію за оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 03.08.2022 р. №o 698, та навчальною програмою для 8 – 9 класів з поглибленим вивченням географії, рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 25.08.2020 №o 1/11-5718). У старшій школі учні 10 – 11 класів вивчатимуть географію на рівні стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень – 10 клас; 35 годин, 1 година на тиждень – 11 клас) оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 03.08.2022 р. №o 698, та на профільному рівні (175 годин, 5 годин на тиждень) за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 р., що розміщена на офіційному вебсайті МОН за покликанням:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas. Зверніть увагу. Основні точкові зміни, які були внесені до навчальних програм з географії для 8, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти пов’язані із зміною сучасної глобальної суспільно-економічної та геополітичної ситуації у світі. Зокрема, актуалізовано вивчення питання біженців та внутрішньопереміщених осіб у темах з вивчення демографічних процесів населення світу та України у програмі з географії для 8, 11 класів закладів загальної середньої освіти. Також, було вилучено з програми для 10 класу (рівень стандарту) тем, які стосуються вивчення географії Білорусі та деяких тем з географії Російської Федерації, у зв’язку з їхньою військовою агресією проти України та натомість доповнено до переліку країн Азії вивчення географії Республіки Корея, так як економічна модель цієї країни може бути прикладом для України. Зверніть увагу. Кількість годин на вивчення програмного матеріалу за темами курсів 6-9 класів та 10-11 як на рівні стандарту, так і профільному, є орієнтовною, яку можна змінювати в межах визначеного навчального часу. У сучасних умовах організації освітнього процесу і надалі інструментом забезпечення успіху навчання географії має стати наскрізне застосування в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (мультимедійні презентації, інтерактивні дошки, електронні словники, довідники, енциклопедії та ін. засоби навчання, аудіо-, відео-техніка, Інтернет-ресурси і т.п.). Сучасний учитель обирає серед, описаних у методичній літературі технологій і методів, («перевернутий клас», «подієва освіта» «гейміфікація», «бріколаж», змішане навчання (blended learning гібридне)», система управління навчальним процесом (LMS), «хмарне» навчання», «скрайбінг», «кейс-метод» тощо), той, який органічно поєднається з особливостями змісту теми, що вивчається, індивідуальними особливостями учнів та їх підготовкою. Зверніть увагу. Важливою залишається робота із комп’ютерними симуляціями та імітаційними параметризованими моделями. Слід використовувати геосервіси (Wikimapia (wikimapia.org); Google Maps (maps.google.com); Google Earth (earth.google.com) та ін), що надають інструменти для роботи з географічними даними і також дозволяють користувачеві ознайомлюватися з різними країнами світу, шукати різні об’єкти на карті Землі, переглядати, коментувати, доповнювати світлинами. Зверніть увагу. Розподіл годин за розділами і темами у програмах курсів географії є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд. Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Зверніть увагу. У 7- 11 класах є обов’язковими для оцінювання у кожному семестрі є 2 практичні роботи на вибір учителя. Для учнів, старшої школи що вивчають географію на профільному рівні вчитель обов’язково оцінює 5 практичних робіт на вибір у кожному семестрі. Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням обирає 1-2 дослідження (упродовж року) та виконує його індивідуально або в групі. Учитель оцінює таку роботу під час її захисту чи презентації. Як зазначалося раніше, письмові роботи з географії, у тому числі діагностичні, виконуються протягом семестру, після завершення вивчення теми, можуть виконуватися у різному форматі. Зверніть увагу. Підсумкова (контрольна) робота, одна на рік готується вчителем (рекомендовано тестовий формат з картографічним завданням), виконується письмово і є обов’язковою. Зверніть увагу. Рекомендовано також при формуванні завдань для визначення рівня навчальних досягнень використати досвід міжнародного дослідження PISA, які називають компетентнісно орієнтованими. У процесі вивчення географії використовуються предметні навчально-методичні комплекси (НМК), що містять: підручник, посібник для вчителя, робочий зошит, практикуми, матеріали на цифрових носіях, атласи, контурні карти, дидактичні картки, календарі погоди тощо. Закладам загальної середньої освіти пропонується працювати за підручниками, що за результатами конкурсного відбору отримали гриф «Рекомендовано для використання в закладах загальної середньої освіти». Список навчальних програм, підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання в закладах загальної середньої освіти» включає необхідне для успішного навчання навчально-методичне забезпечення та розміщується на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/. На цьому ж сайті у розділі «Електронна бібліотека», крім електронних версій підручників з географії (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/), розміщено науково-популярне видання серії «Шкільна бібліотека» «Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття» посібник для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т. Г., Лис Ю. В., Совенко В. В.) (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/). Звертаємо увагу на необхідність використання інтернет-ресурсів та онлайн-сервіси під час проведення уроків географії. 1) Картографічні сервіси: Google Maps або Google Earth 2) Онлайн-джерела: - Цікава наука – https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ; - Експедиція Ukraїner - https://ukrainer.net/; Колекція карт світу - https://worldmapper.org/ ; - Карти корисних копалин, сільського господарства, економіки, населення, релігій тощо - https://www.bouncymaps.com/ ; - Світова мапа часу - https://24timezones.com/map_uk.php#/map; - Карти України - http://www.ua-maps.com/ ; Карти National Geographic - https://www.nationalgeographic.com/maps/ та ін. 3) Віртуальні екскурсії географічного спрямування. - EarthCam - https://www.earthcam.com/ ; - Віртуальні тури Україною - https://discover.ua/virtual-tours ; 45 віртуальних подорожей Україною - https://life.pravda.com.ua/travel/2021/01/29/243805/ : - Віртуальні подорожі національними природними парками України - https://lowcost.ua/national-parks-ua/ ; - Занурення в океан, старовинні замки та Ватикан: підбірка віртуальних турів світу - https://bit.ua/2020/11/virtual-tours/ 4) Географічні ігри та інтерактивні онлайн-застосунки: Seterra - https://www.geoguessr.com/seterra/ ; Wordwall - https://wordwall.net/uk ; Ребуси українською - http://rebus1.com/ua/ ; Kahoot - https://kahoot.com/ ; Learningapps - https://learningapps.org/. 5) Сайти: На урок - https://naurok.com.ua/ і Всеосвіта - https://vseosvita.ua/ ; платформа Classtime - https://www.classtime.com/c// та ін. 6) Онлайн-сервіси для командної роботи: Google Документи, Google Диск, Google Keep, інтерактивні дошки Google Jamboard, Miro та Padlet. Зверніть увагу на рекомендації Державної служби якості освіти «Як організувати викладання навчальних предметів в умовах воєнного стану»: https://sqe.gov.ua/yak-organizuvati-vikladannya-navchaln/. Економіка Щоб створювати красиве, потрібна міцна фінансова підтримка... Сіріл Норкот Паркінсон Умовно сучасна шкільна економічна освіта представлена двома компонентами. Перший - це формування системних економічних знань, умінь в учнів, що ґрунтується на принципах фундаментальності, варіативності, гуманізації та гуманітаризації змісту освітнього процесу, здатності оперувати цими знаннями та застосовувати їх. Другий компонент економічної освіти – це формування компетентності підприємливості та фінансової грамотності як важливих якостей, необхідних для ефективного виконання економічних завдань, впродовж навчання та в подальшій самореалізації у самостійному житті. Перший компонент у значні мірі забезпечується вивченням економіки на профільному рівні, другий фінансовою грамотністю вибірково-обов’язковим предметом, що може вивчатись у закладі освіти (наказ МОН від 28.11.2019 № 1493 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня») (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya) та курсами за вибором у початковій та базовій школі. Перший і другий компоненти підтримуються спеціальними курсами, перелік яких подано на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/. Учні 10-11 класів у 2023/2024 навчальному році продовжать вивчення економіки на профільному рівні (105 годин, 3 годин на тиждень) за навчальною програмою, що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному вебсайті МОН. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv Процес навчальної діяльності шкільного предмета економіка проходить на позитивному емоційному тлі, що забезпечує підвищення ефективності співробітництва вчителя і учня та відповідають умовам педагогічного середовища школи із сталими гуманістично-демократичними засадами. Однією з педагогічних умов формування економічної компетентності є використання інноваційних методів навчання, серед яких особливе місце належить інтерактивним. Цікавими для організації інтерактивної роботи педагогів із учнями на уроках економіки в сучасних умовах цифровізації освіти, є такі інтернет-ресурси: Inspiration, Plickers, Kahoot, H5PGraasp. У сучасних реаліях із метою забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та дистанційного навчання пропонується під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Зверніть увагу. Розподіл годин за розділами і темами у програмах курсах економіки є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд. Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Зверніть увагу. Практичні роботи є особливою формою, способом і засобом перевірки та оцінювання результатів навчання. За змістовою тематикою у 10 класі учням пропонується виконання 5, а в 11 класі 8 практичних робіт. Обов’язковими для оцінювання є 2 практичні роботи за семестр. Письмові роботи з економіки, у тому числі тематичні, що виконуються протягом семестру, після завершення вивчення теми, можуть виконуватися у різному форматі. Зверніть увагу. Підсумкова робота, одна на рік готується вчителем (рекомендовано письмову роботу у тестовому форматі завдань та економічні задачі), виконується письмово і є обов’язковою. Фінансова грамотність У 2023/2024 навчальному році фінансова грамотність – як вибірково-обов’язковий предмет (наказ МОН від 28.11.2019 № 1493) вивчатиметься у 10, 11 класах за новими навчальними програмами «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» (35 год., 1 година на тиждень) та (105 год., 3 години на тиждень) для 10, (11) класів закладів загальної середньої освіти (за ред. Смовженко Т. С.) (листи МОН від 28.05.2019 № 1/11- 4995 та від 28.05.2019 № 1/11- 4962), а також за новим підручником «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» для 10, (11) класів закладів загальної середньої освіти (за ред. Смовженко Т. С.) (лист МОН від 28.05.2019 № 1/11- 4963). Актуальними залишаються також оновлені курси за вибором «Фінансова грамотність» у початковій та основній школі. Посилання на документ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit#gid=1437 Курс за вибором «Фінансова грамотність» у початковій школі впроваджується за програмами авт. Криховець-Хом’як Л. Я, Чарторинської Л. І., Рябової О. Б. за загальною редакцією доктора економічних наук, проф. Т. С. Смовженко: «Фінансова абетка» для 2 класу; «Фінансова арифметика» для 3 класу; «Фінансова поведінка» для 4 класу закладів загальної середньої освіти. Учні 5-9 класів мають можливість вивчати фінансову грамотність, як варіативний курс за програмами: «Родинні фінанси» для 5 класу. «Фінансово-грамотний споживач» для 6 класу, «Фінансова культура» для 7 класу, «Прикладні фінанси» для 8 класу, «Економіка & фінанси» для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Довгань А. І., Часнікова О. В., та інш за заг. ред. Смовженко Т. С.). Пропоновані курси за вибором можуть викладатися за рахунок варіативного компоненту змісту освіти для забезпечення пізнавальних і освітніх потреб школярів, використовуватися незалежно від обраного профілю навчання в старшій школі й стати актуальними для учнів основної школи Зверніть увагу. Під час роботи за зазначеними вище навчальними програмами вчитель має право коригувати кількість годин залежно від можливостей навчального закладу. Також інформуємо, що на цьому сайті ІМЗО, у розділі «Електронна бібліотека», окрім електронних версій підручників з економіки (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv), розміщено посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5 – 6 класів закладів загальної середньої освіти: «Основи споживчих знань. Споживча етика» (авт.: Овчарук О. В., Пужайчереда Л. М.) (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-spozhivcha-etika-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-ovcharuk-o-v-puzhaychereda-l-m); «Основи споживчих знань. Обираємо культуру здорового споживання» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Криховець-Хом'як, Сампара О.В., Чарторинська Л.І., Миколів І.М.) (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-obiramo-kulturu-zdorovogo-spoysivannya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti); «Економіка і я» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Длугопольський О.В., Вірковська А.А.) (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/yekonomka--ya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti). Експерти з фінансової грамотності Національного банку України вбачають необхідність у висвітленні серед учнівської молоді тем про платіжне шахрайство та культуру благодійності. Підготовлено комплекти навчальних матеріалів для проведення уроків у початковій, середній та старшій школах з цієї теми, уроки протидії фінансовому шахрайству та платіжної безпеки: - «Готівкові та безготівкові гроші», - «Правила платіжної безпеки. Види шахрайства», - «Поради з кібербезпеки та схеми шахрайства у воєнний час». Також допомогу для підвищення свого фахового рівня та в підготовці до уроків з економіки та фінансової грамотності педагогам надають науково-методичний журнал «Географія та економіка в рідній школі» Міністерства освіти і науки України та науково-методичний журнал «Економіка в школах України», Інтернет-ресурси («Портал споживача» – www.consumerinfo.org.ua, «Державна служба статистики України» – www.ukrstat.gov.ua, «Національний банк України» – www.bank.gov.ua).

Немає коментарів:

Дописати коментар