Шукати в цьому блозі

понеділок, 22 серпня 2022 р.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів географія та економіка у закладах загальної середньої освіти Тернопільської області у 2022/2023 навчальному році

 

Методичні рекомендації щодо викладання

навчальних предметів географія та економіка

у закладах загальної середньої освіти

Тернопільської області у 2022/2023 навчальному році

 

Географія

Яка моя орієнтація в просторі?...

П.Д. Робертс

 


У передмові до модельної програми з географії зазначено, що сучасна географічна освіта має викликати в учнів цікавість і захоплення світом та людьми. Такі почуття мають залишилися з ними на все життя. Навчання має надати учням знання про різноманітні місця, людей, ресурси, природне і людське середовище, а також глибоке розуміння основних фізичних і суспільних процесів на Землі.

Географічні компетентності забезпечують формування в учнів просторової уяви та мислення, пояснюють, як природні та суспільні об’єкти, явища і процеси на Землі в різних масштабах формуються, взаємопов’язані та змінюються з часом.

2022/2023 навчальний рік впровадження Державного стандарту базової середньої освіти – це логічне продовження реформи «Нова українська школа у 5-9 класах.

Ціннісні засади, компетентнісна логіка стандарту та підходи до їхньої практичної реалізації в навчальній діяльності важливо розглянути перш, ніж приймати конкретні рішення на рівні нових модельних навчальних програм..

У Законі України «Про освіту» мету освіти визначено як всебічний розвиток людини ‑ особистості як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Організація освітнього процесу з географії в 2022/2023 навчального році враховуватиме впровадження Державного стандарту базової середньої освіти, який враховує інформацію, яка отримана в межах дослідження PISA. (PISA-2018 (далі-Національний звіт) (режим доступу http://testportal.gov.ua/).

У 2022/2023 навчальному році учні 6 – 9 класів продовжать вивчати географію за оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 03.08.2022 р. No 698, та навчальною програмою для 8 – 9 класів з поглибленим вивченням географії, рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 25.08.2020 No 1/11-5718). У старшій школі учні 10 – 11 класів вивчатимуть географію на рівні стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень – 10 клас; 35 годин, 1 година на тиждень – 11 клас) оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 03.08.2022 р. No 698, та на профільному рівні (175 годин, 5 годин на тиждень) за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 р. No 1407.У 2022/2023 навчальному році учні 6-9 класів продовжать вивчати географію за навчальною програмою, затвердженою наказом МОН від 07.06.2017 № 804, що розміщена на офіційному вебсайті МОН за покликанням:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas.

Зверніть увагу. Основні точкові зміни, які були внесені до навчальних програм з географії для 8, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти пов’язані із зміною сучасної глобальної суспільно-економічної та геополітичної ситуації у світі.

Зокрема, актуалізовано вивчення питання біженців та внутрішньопереміщених осіб у темах з вивчення демографічних процесів населення світу та України у програмі з географії для 8, 11 класів закладів загальної середньої освіти.

Також, було вилучено з програми для 10 класу (рівень стандарту) тем,які стосуються вивчення географії Білорусі та деяких тем з географії Російської Федерації, у зв’язку з їхньою військовою агресією проти України та натомість доповнено до переліку країн Азії вивчення географії Республіки Корея, так як економічна модель цієї країни може бути прикладом для України.

Зверніть увагу. Кількість годин на вивчення програмного матеріалу за темами курсів 6-9 класів та 10-11 як на рівні стандарту, так і профільному, є орієнтовною яку можна змінювати в межах визначеного навчального часу. Учитель може на власний розсуд змінити розподіл годин між темами і розділами, використати години резервного часу, з метою поглибленого вивчення окремих тем, проведення уроків узагальнення і систематизації знань після вивчення великих розділів і тем, проведення екскурсій, зустрічей, обговорення дискусійних питань, що виникли під час вивчення певних тем тощо.

У сучасних умовах організації освітнього процесу і надалі інструментом забезпечення успіху навчання географії має стати наскрізне застосування в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (мультимедійні презентації, інтерактивні дошки, електронні словники, довідники, енциклопедії та ін. засоби навчання, аудіо-, відео-техніка, Інтернет-ресурси і т.п.). Сучасний учитель обирає серед, описаних у методичній літературі технологій і методів, («перевернутий клас», «подієва освіта» «гейміфікація», «бріколаж», змішане навчання (blended learning гібридне)», система управління навчальним процесом (LMS), «хмарне» навчання», «скрайбінг», «кейс-метод» тощо), той, який органічно поєднається з особливостями змісту теми, що вивчається, індивідуальними особливостями учнів та їх підготовкою.

Також пропонуємо добірку географічних інтернет-ресурсів, які стануть у пригоді навчання географії: Seterra Online, World Map Quiz, Redigo, «Сім чудес України», Mapillary та ін.

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення:

1. Географіка. Географічний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/metodika_vikladannja_geografiji/35.

2. Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення географії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-geografi.

Цікавими для організації інтерактивної роботи педагогів із учнями з географії в онлайн режимі також є такі інтернет ресурси: Inspiration, Plickers, Kahoot!, H5P, Graasp тощо.

Зверніть увагу. Важливою залишається робота із комп’ютерними симуляціями та імітаційними параметризованими моделями. Слід використовувати геосервіси (Wikimapia (wikimapia.org); Google Maps (maps.google.com); Google Earth (earth.google.com) та ін), що надають інструменти для роботи з географічними даними і також дозволяють користувачеві ознайомлюватися з різними країнами світу, шукати різні об’єкти на карті Землі, переглядати, коментувати, доповнювати світлинами.

Із метою забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та дистанційного навчання пропонується під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета географія,  концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання.

Зверніть увагу. Розподіл годин за розділами і темами у програмах курсів географії є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд.

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.

Виконання аналітичних завдань та досліджень, спрямованих на розвиток умінь і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації, розв’язання географічних, екологічних й соціально-економічних задач, здійснення порівняльного аналізу, що пропонуються під час виконання програмних практичних робіт, через які реалізується практична спрямованість курсу, стануть і надалі важливою формою і засобом перевірки та оцінювання результатів навчання, які є обов’язковими для всіх учнів класу.

Зверніть увагу. Обов’язковими для оцінювання у кожному семестрі є 2 практичні роботи на вибір учителя. Для учнів, старшої школи що вивчають географію на профільному рівні вчитель обов’язково оцінює 5 практичних робіт на вибір у кожному семестрі.

Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням обирає 1-2 дослідження (упродовж року) та виконує його індивідуально або в групі. Учитель оцінює таку роботу під час її захисту чи презентації.

Письмові роботи з географії у тому числі тематичні, що виконуються протягом семестру, після завершення вивчення теми, можуть виконуватися у різному форматі.

Зверніть увагу. Підсумкова (контрольна) робота, одна на рік готується вчителем (рекомендовано тестовий формат з картографічним завданням), виконується письмово і є обов’язковою.

Для запобігання перевантаження учнів, час проведення підсумкових (контрольних) робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора освітнього закладу за погодженням із вчителем.

Зверніть увагу. В організації щоденного освітнього процесу потрібно застосовувати не тільки поточне, а і формувальне оцінювання (тобто оцінювання для навчання), яке передбачає надання учням підтримки, коригує засоби та методи навчання у випадку виявлення їх неефективності, визначає подальші цілі. Формувальне оцінювання, метою якого є відстеження особистісного розвитку учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку особистості. Серед шляхів формувального оцінювання вчитель може організувати самооцінювання та взаємооцінювання учнями успішності роботи.

Оцінюючи результати навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії, необхідно урізноманітнювати завдання, когнітивні рівні завдань корелюються вимогами до оцінювання рівня навчально-пізнавальної діяльності учня, які педагогам відомі.

Зверніть увагу. Рекомендовано також при формуванні завдань для визначення рівня навчальних досягнень використати досвід міжнародного дослідження PISA, які називають компетентнісно орієнтованими.

У процесі вивчення географії використовуються предметні навчально-методичні комплекси (НМК), що містять: підручник, посібник для вчителя, робочий і перевірочний зошит, практикуми, матеріали на цифрових носіях, атласи, контурні карти, дидактичні картки, календарі погоди тощо.

Закладам загальної середньої освіти пропонується працювати за підручниками, що за результатами конкурсного відбору отримали гриф «Рекомендовано для використання в закладах загальної середньої освіти».

Список навчальних програм, підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання в закладах загальної середньої освіти» включає необхідне для успішного навчання навчально-методичне забезпечення та розміщується на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/.

На цьому ж сайті у розділі «Електронна бібліотека», крім електронних версій підручників з географії (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/), розміщено науково-популярне видання серії «Шкільна бібліотека» «Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття» посібник для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Гільберг Т. Г., Лис Ю. В., Совенко В. В.) (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/unkaln-stornki-geograf-viznachn-geografchn-vdkrittya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-glberg-t-g-lis-yu-v-sovenko-v-v/).

Традиційно значну підтримку географам надають науково-методичний журнал «Географія та економіка у рідній школі» Міністерства освіти і науки України, журнал «Географія. Книжковий додаток» науково-популярний журнал з природничих дисциплін «Колосок», а також газета «Краєзнавство. Географія. Туризм», які відображають основні тенденції у географічній освіті, видання серії «Шкільна бібліотека».

Зверніть увагу. Оскільки, в умовах воєнного стану освітній процес у закладах загальної середньої освіти буде організовано за дистанційною, очною та змішаною формами, слід звернути увагу на рекомендації Державної служби якості освіти «Як організувати викладання навчальних предметів в умовах воєнного стану»:

https://sqe.gov.ua/yak-organizuvati-vikladannya-navchaln/.

Протягом дня потрібно проводити психологічні хвилинки для учнів усіх вікових категорій.

Учитель має бути готовим до того, що учні будуть ділитися розповідями про події війни, нанесли їм психологічну травму.

Учитель має бути готовим обговорити культурні особливості, звичаї, традиції тих країн, де учень з родиною шукає прихисток від війни; політичну та військову допомогу нашій країні країн-партнерів тощо.

Доцільно переглянути очікувані результати навчання і встановити дещо нижчий їх рівень або цілком їх скоригувати, оскільки деякі з них можуть бути недосяжними в нових умовах, деякі – потребуватимуть незначної корекції, частина – залишаться незмінними.

Зверніть увагу. Доцільність та обсяг домашніх завдань варто визначати індивідуально, зважаючи на психоемоційний стан учнів.


Економіка

 

Щоб створювати красиве,

потрібна міцна фінансова підтримка...

Сіріл Норкот Паркінсон

 

Умовно сучасна шкільна економічна освіта представлена двома компонентами.

Перший - це формування системних економічних знань, умінь в учнів, що ґрунтується на принципах фундаментальності, варіативності, гуманізації та гуманітаризації змісту освітнього процесу, здатності оперувати цими знаннями та застосовувати їх.

Другий компонент економічної освіти – це формування компетентності підприємливості та фінансової грамотності як важливих якостей, необхідних для ефективного виконання економічних завдань, впродовж навчання та в подальшій самореалізації у самостійному житті.

Перший компонент у значні мірі забезпечується вивченням економіки на профільному рівні, другий фінансовою грамотністю ‑ вибірково-обов’язковим предметом, що може вивчатись у закладі освіти (наказ МОН від 28.11.2019 № 1493 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня») (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya) та курсами за вибором у початковій та базовій школі. Перший і другий компоненти підтримуються спеціальними курсами, перелік яких подано на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/.

 

Учні 10-11 класів у 2022/2023 навчальному році продовжать вивчення економіки на профільному рівні (105 годин, 3 годин на тиждень) за навчальною програмою, що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному вебсайті МОН. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Процес навчальної діяльності шкільного предмета економіка  проходить на позитивному емоційному тлі, що забезпечує підвищення ефективності співробітництва вчителя і учня та  відповідають умовам педагогічного середовища школи із сталими гуманістично-демократичиими засадами.

Однією з педагогічних умов формування економічної компетентності є використання інноваційних методів навчання, серед яких особливе місце належить інтерактивним.

Цікавими для організації інтерактивної роботи педагогів із учнями на уроках  економіки в  сучасних умовах цифровізації освіти є такі інтернет ресурси: Inspiration, Plickers, Kahoot, H5PGraasp.

У сучасних реаліях із метою забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та дистанційного навчання пропонується під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета економіка,  концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання.

Зверніть увагу. Розподіл годин за розділами і темами у програмах курсах економіки є орієнтовним і може бути змінений вчителем в обсязі до 20% передбаченого програмою часу. Резервну частину навчального часу учитель може використати на свій розсуд.

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.

Зверніть увагу. Практичні роботи є особливою формою, способом і засобом перевірки та оцінювання результатів навчання. За змістовою тематикою у 10 класі учням пропонується виконання 5, а в 11 класі 8 практичних робіт. Обов’язковими для оцінювання є 2 практичні роботи за семестр.

 

Письмові роботи з економіки, у тому числі тематичні, що виконуються протягом семестру, після завершення вивчення теми, можуть виконуватися у різному форматі.

 

Зверніть увагу. Підсумкова робота, одна на рік готується вчителем (рекомендовано письмову роботу у тестовому форматі завдань та економічні задачі), виконується письмово і є обов’язковою.

Також у 2022/2023 навчальному році учні 10 класу і надалі зможуть вивчати економічні питання за інтегрованою навчальною програмою «Громадянська освіта» (Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту), що затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному вебсайті МОН. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.

Фінансова грамотність

 

У    2022/2023 навчальному році фінансова грамотність – як вибірково-обов’язковий предмет (наказ МОН від 28.11.2019 № 1493) вивчатиметься у 10, 11 класах за новими навчальними програмами «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» (35 год., 1 година на тиждень) та (105 год., 3 години на тиждень) для 10, (11) класів закладів загальної середньої освіти (за ред. Смовженко Т. С.) (листи МОН від 28.05.2019 № 1/11- 4995 та від 28.05.2019 № 1/11- 4962), а також за новим підручником «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» для 10, (11) класів закладів загальної середньої освіти (за ред. Смовженко Т. С.) (лист МОН від 28.05.2019 № 1/11- 4963).

Актуальними залишаються також оновлені курси за вибором «Фінансова грамотність» у початковій та основній школі.

Курс за вибором «Фінансова грамотність» у початковій школі впроваджується за програмами авт. Криховець-Хом’як Л. Я, Чарторинської Л. І.,  Рябової О. Б. за загальною редакцією доктора економічних наук, проф. Т. С. Смовженко: «Фінансова абетка» для  2 класу; «Фінансова арифметика» для 3 класу; «Фінансова поведінка» для 4 класу закладів загальної середньої освіти.

Учні 5-9 класів мають можливість вивчати фінансову грамотність, як варіативний курс за програмами: «Родинні фінанси» для 5 класу. «Фінансово-грамотний споживач» для 6 класу, «Фінансова культура» для 7 класу, «Прикладні фінанси» для 8 класу, «Економіка & фінанси» для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Довгань А. І., Часнікова О. В., та інш за заг. ред. Смовженко Т. С.). (режим доступу: https://imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu ).

Зверніть увагу Навчально-методичний комплект для учнів 5 – 9 класів включає: навчальну програму, навчальний посібник для учня, навчально-методичний посібник для вчителя, робочий зошит для учня. Матеріали оновлено і розміщено на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (режим доступу: https://imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist/elektronni-versiyi-posibnikiv-spetskursu).

 

Із метою формування екологічно відповідального споживача як складової культури сталого споживання, та наміром відповідального ставлення дітей до здоров’я і довкілля, науковим та методичним складом Тернопільського ОКІППО запропоновано курс за вибором «Екоспоживач» 5, 6 клас (Гриф: «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», лист Інституту модернізації змісту освіти від 27.06.2018 № 22.1/12 – Р – 438). (авт. Вітенко І.М., Криховець-Хом’як Л.Я., Чарторинська Л.І. // Географія та економіка в рідній школі. – 2019. № 9. (211). С. 14-17).

Пропоновані курси за вибором можуть викладатися за рахунок варіативного компоненту змісту освіти для забезпечення пізнавальних і освітніх потреб школярів, використовуватися незалежно від обраного профілю навчання в старшій школі й стати актуальними для учнів основної школи

Зверніть увагу. Під час роботи за зазначеними вище навчальними програмами вчитель має право коригувати кількість годин залежно від можливостей навчального закладу.

Також інформуємо, що на цьому сайті у розділі «Електронна бібліотека», окрім електронних версій підручників з економіки (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv), розміщено посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5 – 6 класів закладів загальної середньої освіти:

«Основи споживчих знань. Споживча етика» (авт.: Овчарук О. В., Пужайчереда Л. М.) (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-spozhivcha-etika-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-5-6-klasv-zakladv-zagalno-seredno-osvti-avt-ovcharuk-o-v-puzhaychereda-l-m);

«Основи споживчих знань. Обираємо культуру здорового споживання» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Криховець-Хом'як, Сампара О.В., Чарторинська Л.І., Миколів І.М.) (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/osnovi-spozhivchikh-znan-obiramo-kulturu-zdorovogo-spoysivannya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti);

«Економіка і я» посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти   (авт. Длугопольський О.В., Вірковська А.А.) (режим доступу: https://lib.imzo.gov.ua/posbniki-ser-shklna-bbloteka/yekonomka--ya-posbnik-ser-shklna-bbloteka-dlya-7-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti).

Експерти з фінансової грамотності Національного банку України вбачають необхідність у висвітленні серед учнівської молоді тем про платіжне шахрайство та культуру благодійності. Підготовлено комплекти навчальних матеріалів для проведення уроків у початковій, середній та старшій школах з цієї теми, а саме:

1) уроки з протидії фінансовому шахрайству та платіжної безпеки:

«Готівкові та безготівкові гроші»,

«Правила платіжної безпеки. Види шахрайства»,

«Поради з кібербезпеки та схеми шахрайства у воєнний час».

Кожен комплект включає: план-конспект уроку для вчителя та тематичну презентацію. Матеріали розміщено за посиланням https://cutt.ly/AH8ON5c;

2) урок з фінансової грамотності та культури благодійності на тему: «Добро переможе». План-конспект для вчителя розміщено за посиланням: https://cutt.ly/yH8PjJA.

Також допомогу для підвищення свого фахового рівня та в підготовці до уроків з економіки та фінансової грамотності педагогам надають науково-методичний журнал «Географія та економіка в рідній школі» Міністерства освіти і науки України та науково-методичний журнал «Економіка в школах України», Інтернет-ресурси («Портал споживача» – www.consumerinfo.org.ua, «Державна служба статистики України» – www.ukrstat.gov.ua, «Національний банк України» – www.bank.gov.ua).

Немає коментарів:

Дописати коментар